1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
W celu uzyskania wielu ofert ze strony ubezpieczycieli konieczne jest przekazanie im podanych przez
Państwa danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia,
zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Multiagencja Ubezpieczeniowa OPTIMA Marcin
Czarnecki, Regon 020539083, NIP 9661512730, ul. Krupnicza 13 lok. 204a, 50-075 Wrocław, zwana
dalej OPTIMA.
OPTIMA może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, a zwłaszcza
ubezpieczycielom, którzy przedstawiają swoje oferty.

W jakim celu będziemy przetwarzać dane osobowe

 • w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, w tym w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 • w celu zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia,
 • w celu realizacji innych czynności ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego, w
  tym kontaktu w sprawie ubezpieczenia oraz kontaktu w sprawie wznowienia polisy w
  kolejnych latach.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
Dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez okres pięciu lat od ich podania, zmiany lub
aktualizacji przez Ciebie. Wynika to z okresu trwania ubezpieczenia oraz ewentualnych roszczeń
reklamacyjnych.

Jakie prawa Państwu przysługują
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty i zawarcia
umowy ubezpieczenia, w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo swoich danych nie będziemy mogli
przedstawić oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani zawrzeć takiej umowy. Mogą Państwo:

 • żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
 • sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,
 • złożyć wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,
 •  żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych
  przypadkach, gdy nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe – mogą
Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem
nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej
składki odbywa się poprzez podstawienie Państwa danych osobowych do odpowiednich algorytmów i
taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie
zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych przez system komputerowy. Ten
sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu
czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu
służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy
ubezpieczenia i naszego marketingu, przysługuje Państwu w związku z tym prawo do uzyskania
interwencji ludzkiej ze strony odpowiedniego pracownika, do wyrażenia własnego stanowiska oraz
do zakwestionowania obliczonej wysokości składki.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych, w tym profilowania, w celach marketingowych.
Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, mogą Państwo zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
osobowych na adres biuro@multiagencja-wroclaw.pl OPTIMA uwzględni taki sprzeciw o ile nie
będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania
lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.


WSPÓŁPRACUJEMY Z:

front-uniqa
front-gothar

front-proama
front-hestia

front-warta
front-pzu

front-interrisk
front-generali


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

pl. Wolności 11 lok. 102
50-071 Wrocław
+48 575 115 015

  [recaptcha size:compact]